apacepv.org

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home

El Consell aprova el decret pel qual s'estableix el currículum i l'ordenació general de Secundària i de Batxillerat

Correu electrònic Imprimeix PDF

El ple del Consell ha aprovat el decret pel qual s'estableix el currículum i es desenvolupa l'ordenació general de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat a la Comunitat Valenciana. Aquest decret té per objecte concretar el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat, així com desenvolupar els aspectes de l'ordenació general d'aquests ensenyaments.

La seua implantació es realitzarà en els cursos primer i tercer d'educació secundària obligatòria, i primer de batxillerat, durant el pròxim curs escolar 2015-2016 mentre que en el curs 2016-2017 es completarà la implantació en els cursos restants, açò és, segon i quart d'educació secundària obligatòria, i segon de batxillerat. Mitjançant aquest decret, s'estableix per a cada assignatura dels blocs d'assignatures troncals, específiques i de lliure configuració autonòmica, els diferents elements curriculars que competeixen a la Comunitat Autònoma com són els continguts, criteris d'avaluació i estàndards d'aprenentatge avaluables. Així, aquests elements són els que serviran de referència per a elaborar les programacions didàctiques i per a avaluar a l'alumnat en els diferents cursos. D'altra banda, també s'estableixen les orientacions didàctiques i metodològiques per a la impartició de les diferents assignatures, fent èmfasis en què els centres promoguen metodologies didàctiques innovadores que incloguen el treball cooperatiu, els projectes interdisciplinaris, l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, i la pràctica de l'educació inclusiva en l'aula.

Respecte a l'organització, l'horari lectiu per al desenvolupament del currículum de l'educació secundària obligatòria constarà de 30 sessions lectives setmanals en els cursos primer i segon, i de 32 sessions lectives setmanals en els cursos tercer i quart. Al seu torn, l'horari lectiu per al desenvolupament del currículum del batxillerat comprendrà 32 sessions lectives en el primer curs i 33 sessions lectives en el segon. En ambdues etapes, cada sessió lectiva tindrà una durada mínima de 55 minuts.
Com a principals novetats en l'organització en educació secundària obligatòria, s'anticipa l'elecció d'itineraris formatius al tercer i quart curs d'aquesta etapa. Així, en 3º d'ESO, els alumnes hauran d'escollir entre Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics o entre Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats, i també hauran de triar dues assignatures opcionals. En 4º, a més, hauran de triar cursar l'opció d'ensenyaments aplicats o d'ensenyaments acadèmics, i dins d'aquesta última al seu torn, l'itinerari orientat cap a Ciències o cap a Humanitats i Ciències Socials.

Quant a les principals novetats en l'organització del batxillerat, la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials es desglossa en dos itineraris Humanitats o Ciències Socials-, mentre que les fins ara dues vies d'Arts (Arts escèniques i Arts plàstiques) s'agrupen en una única via. El decret també regula el caràcter de l'avaluació, que serà contínua i formativa en ambdues etapes, així com la celebració periòdica de sessions d'avaluació en les quals l'equip docent de l'alumnat, de forma col·legiada, valorarà els seus aprenentatges de l'alumnat, així com els processos d'ensenyament i la seua pròpia pràctica docent. En tot cas, es realitzaran tres sessions d'avaluació durant el curs, una per trimestre, a més d'una avaluació inicial durant el primer mes lectiu. D'altra banda, el decret estableix que anualment s'organitzaran proves extraordinàries per a la recuperació de les matèries amb avaluació negativa, en les dates que es determinen per a cada curs, i en els casos en què l'alumnat haja promocionat a un determinat curs amb assignatures pendents de cursos anteriors, els equips docents establiran programes individualitzats per a la recuperació d'aquestes assignatures.
Com a principal novetat en l'avaluació, s'introdueixen les avaluacions individualitzades en finalitzar cadascuna de les dues etapes, ESO i Batxillerat, la superació del qual serà necessària per a l'obtenció del títol corresponent.
En el cas d'alumnes que hagen demostrat un rendiment acadèmic excel·lent al final de cada etapa, l'equip docent podrà atorgar una Matrícula d'Honor. Per a açò, serà condició necessària que l'alumne o alumna haja obtingut una nota mitjana en l'etapa igual o superior a 9 punts; o bé, que l'alumne o alumna haja obtingut una qualificació igual o superior a 9 punts en l'avaluació final de l'etapa corresponent.

Atenció a la diversitat
El decret destaca la importància de l'atenció a la diversitat, l'orientació educativa i la tutoria, així com els procediments de comunicació entre el professorat i les famílies.
Com a principal novetat, s'introdueixen en tots els centres educatius els programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment, en segon i tercer curs d'educació secundària obligatòria, destinats a l'alumnat amb dificultats rellevants d'aprenentatge. Amb ells, s'anticipen un any l'atenció a aquest alumnat pel que fa als actuals programes de diversificació curricular de tercer i cambra, als quals se substitueix amb aquests nous programes.
També el decret regula aspectes com el Batxillerat d'excel·lència, les mesures específiques per a compaginar estudis per part de l'alumnat que curse simultàniament els ensenyaments professionals de música o de dansa, o bé que siga esportista d'elit; així com la possibilitat de creació de grups específics amb horaris adaptats per als anteriors col·lectius d'alumnes i alumnes.

Llibres de text i materials didàctics
El decret esmenta que la conselleria fomentarà l'elaboració de materials didàctics i curriculars propis en cada centre. També es fomenta la reutilització de llibres de text i materials didàctics, evitant obligacions econòmiques afegides per a les famílies en seguir respectant-se la normativa de substitució de llibres de text i altres materials curriculars, sempre que la programació de les àrees respecte el nou currículum.

Document: DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana

Font: Conselleria d'educació, cultura i esport - GVA

Darrera actualització de divendres, 12 de juny de 2015 09:18  

Entitats col·laboradores

Bàner

Notícies flash