apacepv.org

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home

Estatuts APACEPV - Pàgina 2

Correu electrònic Imprimeix PDF
Índex d'article
Estatuts APACEPV
Pàgina 2
Totes les pàgines

Capítol IV. Junta directiva

Article 12. Constitució

La Junta Directiva regirà, administrarà i representarà l'associació. La Junta Directiva estarà formada per:

1. President

2. Vicepresident

3. Secretari

4. Tresorer

5. Un mínim de 5 vocals i un màxim de 10.

6. Un vocal de cadascuna de les demarcacions territorials.

1. L'elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació de l'Assemblea General.

2. En cas d'haver-se presentat una sola candidatura, es procedirà a la seva proclamació immediata.

3. L'exercici del càrrec serà gratuït.

4. Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de dos anys, amb un màxim de tres mandats consecutius.

5. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat podrà esdevenir per:

1. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual s'exposin els motius.

2. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.

3. Baixa com a membre de l'associació.

4. Sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec, imposada d'acord amb el que estableix l'article 11.11 dels estatuts.

6. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva es cobriran en la primera Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació podrà ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 13. Atribucions

La Junta Directiva té les funcions següents:

1. Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconega la llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea decideixi.

2. Prendre els acords que calga en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.

3. Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.

4. Proposar a l'Assemblea General l'establiment de les quotes que els membres de l'associació hauran de satisfer.

5. Convocar les assemblees generals i comprovar que es compleixen els acords que s'hi adopten.

6. Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprove, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

7. Elaborar el Pla d'Actuació i la Memòria anual d'activitats i sotmetre'ls a l'aprovació de l'Assemblea General.

8. Contractar els empleats que l'associació puga tenir.

9. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionen amb normalitat.

10. Promoure i establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç les finalitats de l'associació, i autoritzar els actes públics que aquests grups projecten realitzar.

11. Assignar els vocals de la Junta Directiva que coordinaran els grups de treball.

12. Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir subvencions, ús de locals i altres ajuts.

13. Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi haja en aquest dipòsit. La disposició del fons es determina a l'article 27.3.

14. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s'haja previst en els estatuts i donar-ne compte a la primera Assemblea General.

15. Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li haja estat delegada expressament.

Article 14. Sessions

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueix, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decidisquen, que en cap cas no podrà ser superior a tres mesos.

2. Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoque amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·liciten dos dels membres que la componen.

3. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen encara que, per causes justificades, podran excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi serà necessària sempre.

4. La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple dels seus assistents. El president o el seu substitut tindrà vot diriment en cas d'empat.

Article 15. Comissions de la Junta Directiva

1. La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seues facultats en una o diverses comissions si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dues terceres parts dels seus membres.

2. També podrà nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns mandataris per exercir la funció que la Junta els confie amb les facultats que crega oportú conferir-los en cada cas.

Article 16. Actes

Els acords de la Junta Directiva es faran constar al llibre d'actes. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, es llegirà l'acta de la reunió anterior, que s'haurà tramès a tots els seus membres amb la convocatòria, per tal d'aprovar-la o rectificar-la si és procedent.


Capítol V. Atribucions dels càrrecs

Article 17. El president

1. El president de l'associació també serà president de la Junta Directiva.

2. Són pròpies del president les funcions següents:

1. La direcció i representació legal de l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

2. La presidència i la direcció dels debats de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

3. Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

4. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació, i visar les factures que li presenti el tresorer.

5. Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.

6. Emetre un vot de qualitat decisori en casos d'empat.

Article 18. El vicepresident

Qui ocupe la presidència serà substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Article 19. El tresorer

El tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Portarà un llibre de caixa. Signarà els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures de despeses aprovades per la Junta Directiva, que hauran de ser visades pel president. Ingressarà el que sobre en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 20. El secretari

El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva, redactar i autoritzar les certificacions que calga lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Article 21. Els vocals

Els vocals es responsabilitzaran de les activitats que els assigni la Junta Directiva.

 

TÍTOL III. FUNCIONAMENT
CAPÍTOL VI. LES COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL.

Article 22. Comissions

De manera estable funcionaran, obertes a tots els socis, les comissions següents:

1. Comissió de Comunicació, encarregada de l'edició del butlletí periòdic i d'altres publicacions de l'associació, presidida per un membre de la Junta Directiva i sota la supervisió d'aquesta.

2. Comissió de les Jornades, encarregada de portar l'organització de les jornades periòdiques establertes en el Pla d'Actuació, presidida per un membre de la Junta Directiva i sota la supervisió d'aquesta.

3. La creació d'altres comissions serà presentada per a la seva aprovació a l'Assemblea General per la Junta Directiva o pel deu per cent dels socis i es farà constar en el Pla d'Actuació. Aquestes comissions informaran periòdicament a la Junta Directiva de les seves actuacions.

Article 23. La constitució de grups de treball

4. La creació i constitució de qualsevol grup de treball, la plantejaran els membres de l'associació que vulguin formar-la, els quals n'assabentaran la Junta Directiva i explicaran les activitats que s'han proposat dur a terme.

5. La Junta Directiva n'aprovarà la constitució, llevat que hi hagi en contra el vot de les quatre cinquenes parts de la Junta Directiva.

6. La Junta Directiva estarà informada i analitzarà periòdicament les actuacions de les comissions i grups de treball.


VII. EL RÈGIM ECONÒMIC

Article 24. Patrimoni

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 25. Ingressos

Els recursos de l'associació es nodriran de:

1. Les quotes que fixe l'Assemblea General per als seus membres.

2. L'organització d'activitats.

3. Les subvencions oficials o particulars.

4. Les donacions, herències o llegats.

5. Les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguen obtenir-se.

26. Quotes

1. Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant les quotes que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

2. L'Assemblea General podrà establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques i quotes extraordinàries a proposta de la Junta Directiva.

 

Article 27. Funcionament administratiu

1. L'associació funcionarà en règim de pressupost anual amb aprovació i liquidació per l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva. L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.

2. En els comptes corrents o llibretes d'estalvi obertes en establiments financers hi figuraran les signatures del president , el vicepresident, el tresorer i el secretari.

3. Per poder disposar dels fons n'hi haurà prou amb dues firmes, de les quals una haurà de ser necessàriament la del tresorer o bé la del president.


TÍTOL IV. DISSOLUCIÓ
Capítol VIII. La dissolució

Article 28. Tràmit de dissolució

L'associació podrà ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari i expressament per a aquesta finalitat.

Article 29. Destinació del béns

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General prendrà les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels bens i drets de l'associació com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L'Assemblea pot elegir una comissió liquidadora.

3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat quedarà limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació es lliurarà directament a l'entitat pública o privada que pugui donar continuïtat a alguna de les finalitats d'aquesta associació.

5. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els números anteriors d'aquest mateix article seran competència de la Junta Directiva, si l'Assemblea General no ha conferit aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.


CERTIFICACIÓ: Per a fer constar que els presentes estatuts són modificació dels que van ser visats per RESOLUCIÓ del Servei d’Entitats Jurídiques de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques amb data de 5 de desembre de 2000, i aquesta modificació ha sigut aprovada per acord de l’Assemblea General Extraordinària de data 8 de setembre de 2001.

Daimús, 12 de setembre de 2001 

Entitats col·laboradores

Bàner

Notícies flash