apacepv.org

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home

Estatuts APACEPV

Correu electrònic Imprimeix PDF
Índex d'article
Estatuts APACEPV
Pàgina 2
Totes les pàgines

Introducció

A les acaballes del curs 99/00 als centres ens arribava un fax on companys i companyes de l'IES Tirant Lo Blanc de Gandia ens convocaven per tal de plantejar la possibilitat de constituir una associació de professorat de les famílies d'administració, comerç i de l’especialitat d'economia. L’assistència va ser més bé minsa, però sí que hi van arribar més de mitja dotzena de fax donant suport a la iniciativa.
Els allí presents vam decidir tirar endavant la proposta i es van preparar uns estatuts, per eixir del pas, i aconseguir tenir forma jurídica. El grup promotor, de fet, estava constituït tot ell per professorat del centre esmentat. Ara bé, en la reunió de València vam acordar modificar aquests estatuts per tal d’adequar-los millor a l’esperit i necessitats de l’associació, per aquest motiu es va constituir una comissió i aquest és el resultat del seu treball. Tot i açò hi ha que reconèixer que en un percentatge important del seu contingut és similar al de l’associació semblant que hi ha a Catalunya, l’Associació d’Ensenyants d’Economia i Empresa de Catalunya, a la qual volem donar les gràcies pel seu ajut i col·laboració.

 

TÍTOL I. DE L'ASSOCIACIÓ I ELS SEUS MEMBRES
CAPÍTOL 1. LA DENOMINACIÓ, L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ, LES FINALITATS I EL DOMICILI

Article 1. Condició jurídica

Amb la denominació ASSOCIACIÓ DE PROFESSORAT D’ADMINISTRACIÓ, COMERÇ I ECONOMIA es constitueix aquesta associació que, a l'empara de l'article 22 de la Constitució, regularà les seues activitats d'acord amb la Llei 191, de 24 de desembre de 1964, i els seus estatuts.

Article 2. Àmbit d'actuació

L'associació, que actuarà principalment en l'àmbit territorial del País Valencià, desenvoluparà la seua activitat en l'àrea d’economia de l'ensenyament secundari i cicles formatius i altres mòduls de Formació Professional. S'entén per àrea d’economia:

1. Ensenyaments de l'ESO vinculats amb la formació econòmica i el coneixement del món de l'empresa i laboral.

2. Ensenyaments de Formació Professional de les Famílies d’administració i comerç.

3. Mòduls d'altres cicles formatius relacionats amb l'entorn econòmic, empresarial i laboral.

4. Economia i organització d'empreses, Economia i altres matèries optatives del Batxillerat.

Article 3. Finalitats

Aquesta associació no té finalitats lucratives i els seus objectius són els següents:

1. Promoure la difusió de tots els ensenyaments de l'àrea econòmica i contribuir a la millora de la seva qualitat.

2. Fomentar la reflexió i la investigació entorn els temes curriculars i pedagògics relacionats amb l'educació econòmica mitjançant:

a. La divulgació de documentació científica i pedagògica.

b. L'intercanvi d'informació curricular, didàctica o qualsevol altre tipus d'experiència educativa.

c. El desenvolupament de nous mètodes i materials didàctics.

d. La promoció dels contactes professionals entre el professorat a nivell nacional, estatal i internacional.

3. Col·laborar amb les entitats públiques i privades, i en especial amb les administracions educatives, i les associacions preocupades per la difusió i millora de l'educació econòmica, tant en els ensenyaments de caràcter general com en els professionals.

Article 4. Domicili

1. El domicili de l'associació s'estableix provisionalment al Carrer Amèrica, 2 de Daimús (València) codi postal 46710.

2. Es podran establir altres domicilis referents a diferents àmbits geogràfics, que actuaran a nivell de delegacions.


CAPÍTOL II. ELS MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ, ELS DRETS I LES SEVES OBLIGACIONS

Article 5. Socis

1. Podran ser socis actius tots els professors relacionats amb l'àmbit d'actuació d'aquesta associació, ja estiguin en actiu o no.

2. Podran ser socis protectors i socis d'honor les persones físiques o jurídiques que donin suport a l'associació o a les seves finalitats.

Article 6. Drets

1. Són drets dels socis actius:

a. Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.

b. Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva i altres llocs de representació.

c. Participar en les activitats, comissions i grups de treball de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries, i fer ús dels serveis que aquesta pose a la seua disposició.

d. Exposar a l'Assemblea General i a la Junta Directiva propostes d'activitats, aportacions o suggeriments que contribuisquen a millorar el funcionament de l'associació i a assolir les seues finalitats.

e. Rebre informació sobre les activitats i experiències de l'associació.

f. Posseir un exemplar dels estatuts.

2. Els socis protectors i d'honor gaudiran dels mateixos drets que els socis actius, amb les següents excepcions:

a. Podran assistir amb veu però sense vot a les reunions de l'Assemblea General.

b. No podran elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

Article 7. Deures

Són deures dels membres de l'associació:

1. Respectar i complir les normes estatutàries.

2. Complir els acords de l'Assemblea General i les normes que assenyale la Junta Directiva per dur-los a terme.

3. Satisfer puntualment les quotes que s'establisquen.

4. Col·laborar al bon funcionament de l'associació.

Article 8. Baixes

Un soci pot ser donat de baixa de l'associació per alguna de les causes següents:

1. Decisió de la persona interessada, que ho ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva.

2. No satisfer les quotes establertes en un any.

3. Conducta que cause un desprestigi a l'associació, en opinió de la Junta Directiva, prèvia audiència de l'interessat/da.

4. Defunció del soci.

 

TÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN
Capítol III. L'assemblea general

Article 9. Composició

1. L'Assemblea General està formada per tots els socis i és l'òrgan sobirà de l'associació.

2. Tots els socis quedaran subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepin i els presents que s'hagen abstingut de votar.

Article 10. Atribucions

1. L'Assemblea té les atribucions següents:

1. Valorar i aprovar el Pla d'Actuació de la Junta Directiva que permeta assolir les finalitats de l'associació, que ha d'incloure necessàriament l'edició d'un butlletí i la realització d'unes jornades periòdiques.

2. Valorar i, si s'escau, aprovar altres propostes o iniciatives de la Junta Directiva o dels socis.

3. Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, i la Memòria anual d'activitats.

4. Fixar l'import de les quotes que els associats hauran d'aportar.

5. Escollir els membres de la Junta Directiva, destituir-los i substituir-los.

6. Avaluar l'activitat i gestió de la Junta Directiva.

7. Estudiar, si ho sol·licita la Junta Directiva, els informes de les comissions creades.

8. Legitimar els acords que calgui en relació a la representació legal, gestió i defensa dels interessos dels seus membres o de l'associació.

9. Modificar els estatuts de l'associació.

10. Aprovar la baixa d'un associat a proposta de la Junta Directiva d'acord amb l'article 8.3

11. Resoldre els assumptes de caràcter urgent que afectin les finalitats de l'associació.

12. Aprovar la constitució de demarcacions territorials a petició d'un grup de socis interessats i ratificar el vocal que aquests hagin designat a la Junta Directiva.

13. Dissoldre i liquidar l'associació.

2. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 11. Sessions

1. L'Assemblea General és reunirà en sessió ordinària una vegada a l'any.

2. L'Assemblea General és reunirà amb caràcter extraordinari sempre que calga, a requeriment de la Junta Directiva o bé quan ho sol·licite un nombre de membres de l'associació que represente, pel cap baix, un vint per cent de la totalitat; en aquest últim cas, ho farà dins un període no superior a trenta dies.

3. La convocatòria de les assemblees generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, es farà per escrit a cada soci, amb una anticipació mínima de 10 dies. En ella s'especificarà el dia, l'hora i el lloc de la reunió, com també l'ordre del dia. S'inclouran preceptivament en l'ordre del dia les qüestions suscitades per cada grup de treball, sempre que prèviament s'hagen comunicat a la Junta Directiva.

4. Les reunions de l'Assemblea General les presidirà el president de l'associació. Si no hi és, el substituiran, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Actuarà com a secretari qui ocupe el mateix càrrec a la Junta Directiva.

5. El secretari redactarà l'acta de cada reunió amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s'hagen adoptat i el resultat numèric de les votacions.

6. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegirà l'acta de la sessió anterior, a fi que s'aprove o s'esmene. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació hauran d'estar a disposició dels socis al local social.

7. L'Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb l'assistència d'un mínim del 40 per cent dels socis.

8. Quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre dels socis presents. La segona convocatòria s'haurà de fer mitja hora després de la primera i en el mateix lloc, i s'haurà d'haver anunciat amb la primera.

9. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.

10. Els acords es prendran per majoria simple dels vots dels presents.

11. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, el cessament de càrrecs per sanció, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, caldrà un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents, i que representen un almenys un 25% del total del número de socis en primera convocatòria i un 15% del total dels socis en segona convocatòria. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es farà per acord de la majoria relativa dels socis presents.Capítol IV. Junta directiva

Article 12. Constitució

La Junta Directiva regirà, administrarà i representarà l'associació. La Junta Directiva estarà formada per:

1. President

2. Vicepresident

3. Secretari

4. Tresorer

5. Un mínim de 5 vocals i un màxim de 10.

6. Un vocal de cadascuna de les demarcacions territorials.

1. L'elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació de l'Assemblea General.

2. En cas d'haver-se presentat una sola candidatura, es procedirà a la seva proclamació immediata.

3. L'exercici del càrrec serà gratuït.

4. Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de dos anys, amb un màxim de tres mandats consecutius.

5. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat podrà esdevenir per:

1. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual s'exposin els motius.

2. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.

3. Baixa com a membre de l'associació.

4. Sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec, imposada d'acord amb el que estableix l'article 11.11 dels estatuts.

6. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva es cobriran en la primera Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació podrà ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 13. Atribucions

La Junta Directiva té les funcions següents:

1. Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconega la llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea decideixi.

2. Prendre els acords que calga en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.

3. Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.

4. Proposar a l'Assemblea General l'establiment de les quotes que els membres de l'associació hauran de satisfer.

5. Convocar les assemblees generals i comprovar que es compleixen els acords que s'hi adopten.

6. Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprove, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

7. Elaborar el Pla d'Actuació i la Memòria anual d'activitats i sotmetre'ls a l'aprovació de l'Assemblea General.

8. Contractar els empleats que l'associació puga tenir.

9. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionen amb normalitat.

10. Promoure i establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç les finalitats de l'associació, i autoritzar els actes públics que aquests grups projecten realitzar.

11. Assignar els vocals de la Junta Directiva que coordinaran els grups de treball.

12. Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir subvencions, ús de locals i altres ajuts.

13. Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi haja en aquest dipòsit. La disposició del fons es determina a l'article 27.3.

14. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s'haja previst en els estatuts i donar-ne compte a la primera Assemblea General.

15. Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li haja estat delegada expressament.

Article 14. Sessions

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueix, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decidisquen, que en cap cas no podrà ser superior a tres mesos.

2. Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoque amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·liciten dos dels membres que la componen.

3. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen encara que, per causes justificades, podran excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi serà necessària sempre.

4. La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple dels seus assistents. El president o el seu substitut tindrà vot diriment en cas d'empat.

Article 15. Comissions de la Junta Directiva

1. La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seues facultats en una o diverses comissions si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dues terceres parts dels seus membres.

2. També podrà nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns mandataris per exercir la funció que la Junta els confie amb les facultats que crega oportú conferir-los en cada cas.

Article 16. Actes

Els acords de la Junta Directiva es faran constar al llibre d'actes. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, es llegirà l'acta de la reunió anterior, que s'haurà tramès a tots els seus membres amb la convocatòria, per tal d'aprovar-la o rectificar-la si és procedent.


Capítol V. Atribucions dels càrrecs

Article 17. El president

1. El president de l'associació també serà president de la Junta Directiva.

2. Són pròpies del president les funcions següents:

1. La direcció i representació legal de l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

2. La presidència i la direcció dels debats de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

3. Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

4. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació, i visar les factures que li presenti el tresorer.

5. Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.

6. Emetre un vot de qualitat decisori en casos d'empat.

Article 18. El vicepresident

Qui ocupe la presidència serà substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Article 19. El tresorer

El tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Portarà un llibre de caixa. Signarà els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures de despeses aprovades per la Junta Directiva, que hauran de ser visades pel president. Ingressarà el que sobre en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 20. El secretari

El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva, redactar i autoritzar les certificacions que calga lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Article 21. Els vocals

Els vocals es responsabilitzaran de les activitats que els assigni la Junta Directiva.

 

TÍTOL III. FUNCIONAMENT
CAPÍTOL VI. LES COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL.

Article 22. Comissions

De manera estable funcionaran, obertes a tots els socis, les comissions següents:

1. Comissió de Comunicació, encarregada de l'edició del butlletí periòdic i d'altres publicacions de l'associació, presidida per un membre de la Junta Directiva i sota la supervisió d'aquesta.

2. Comissió de les Jornades, encarregada de portar l'organització de les jornades periòdiques establertes en el Pla d'Actuació, presidida per un membre de la Junta Directiva i sota la supervisió d'aquesta.

3. La creació d'altres comissions serà presentada per a la seva aprovació a l'Assemblea General per la Junta Directiva o pel deu per cent dels socis i es farà constar en el Pla d'Actuació. Aquestes comissions informaran periòdicament a la Junta Directiva de les seves actuacions.

Article 23. La constitució de grups de treball

4. La creació i constitució de qualsevol grup de treball, la plantejaran els membres de l'associació que vulguin formar-la, els quals n'assabentaran la Junta Directiva i explicaran les activitats que s'han proposat dur a terme.

5. La Junta Directiva n'aprovarà la constitució, llevat que hi hagi en contra el vot de les quatre cinquenes parts de la Junta Directiva.

6. La Junta Directiva estarà informada i analitzarà periòdicament les actuacions de les comissions i grups de treball.


VII. EL RÈGIM ECONÒMIC

Article 24. Patrimoni

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 25. Ingressos

Els recursos de l'associació es nodriran de:

1. Les quotes que fixe l'Assemblea General per als seus membres.

2. L'organització d'activitats.

3. Les subvencions oficials o particulars.

4. Les donacions, herències o llegats.

5. Les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguen obtenir-se.

26. Quotes

1. Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant les quotes que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

2. L'Assemblea General podrà establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques i quotes extraordinàries a proposta de la Junta Directiva.

 

Article 27. Funcionament administratiu

1. L'associació funcionarà en règim de pressupost anual amb aprovació i liquidació per l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva. L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.

2. En els comptes corrents o llibretes d'estalvi obertes en establiments financers hi figuraran les signatures del president , el vicepresident, el tresorer i el secretari.

3. Per poder disposar dels fons n'hi haurà prou amb dues firmes, de les quals una haurà de ser necessàriament la del tresorer o bé la del president.


TÍTOL IV. DISSOLUCIÓ
Capítol VIII. La dissolució

Article 28. Tràmit de dissolució

L'associació podrà ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari i expressament per a aquesta finalitat.

Article 29. Destinació del béns

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General prendrà les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels bens i drets de l'associació com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L'Assemblea pot elegir una comissió liquidadora.

3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat quedarà limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació es lliurarà directament a l'entitat pública o privada que pugui donar continuïtat a alguna de les finalitats d'aquesta associació.

5. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els números anteriors d'aquest mateix article seran competència de la Junta Directiva, si l'Assemblea General no ha conferit aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.


CERTIFICACIÓ: Per a fer constar que els presentes estatuts són modificació dels que van ser visats per RESOLUCIÓ del Servei d’Entitats Jurídiques de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques amb data de 5 de desembre de 2000, i aquesta modificació ha sigut aprovada per acord de l’Assemblea General Extraordinària de data 8 de setembre de 2001.

Daimús, 12 de setembre de 2001

 

Entitats col·laboradores

Bàner

Notícies flash