apacepv.org

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home Estatuts
APACEPV - Estatuts

Estatuts APACEPV

Correu electrònic Imprimeix
Índex d'article
Estatuts APACEPV
Pàgina 2
Totes les pàgines

Introducció

A les acaballes del curs 99/00 als centres ens arribava un fax on companys i companyes de l'IES Tirant Lo Blanc de Gandia ens convocaven per tal de plantejar la possibilitat de constituir una associació de professorat de les famílies d'administració, comerç i de l’especialitat d'economia. L’assistència va ser més bé minsa, però sí que hi van arribar més de mitja dotzena de fax donant suport a la iniciativa.
Els allí presents vam decidir tirar endavant la proposta i es van preparar uns estatuts, per eixir del pas, i aconseguir tenir forma jurídica. El grup promotor, de fet, estava constituït tot ell per professorat del centre esmentat. Ara bé, en la reunió de València vam acordar modificar aquests estatuts per tal d’adequar-los millor a l’esperit i necessitats de l’associació, per aquest motiu es va constituir una comissió i aquest és el resultat del seu treball. Tot i açò hi ha que reconèixer que en un percentatge important del seu contingut és similar al de l’associació semblant que hi ha a Catalunya, l’Associació d’Ensenyants d’Economia i Empresa de Catalunya, a la qual volem donar les gràcies pel seu ajut i col·laboració.

 

TÍTOL I. DE L'ASSOCIACIÓ I ELS SEUS MEMBRES
CAPÍTOL 1. LA DENOMINACIÓ, L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ, LES FINALITATS I EL DOMICILI

Article 1. Condició jurídica

Amb la denominació ASSOCIACIÓ DE PROFESSORAT D’ADMINISTRACIÓ, COMERÇ I ECONOMIA es constitueix aquesta associació que, a l'empara de l'article 22 de la Constitució, regularà les seues activitats d'acord amb la Llei 191, de 24 de desembre de 1964, i els seus estatuts.

Article 2. Àmbit d'actuació

L'associació, que actuarà principalment en l'àmbit territorial del País Valencià, desenvoluparà la seua activitat en l'àrea d’economia de l'ensenyament secundari i cicles formatius i altres mòduls de Formació Professional. S'entén per àrea d’economia:

1. Ensenyaments de l'ESO vinculats amb la formació econòmica i el coneixement del món de l'empresa i laboral.

2. Ensenyaments de Formació Professional de les Famílies d’administració i comerç.

3. Mòduls d'altres cicles formatius relacionats amb l'entorn econòmic, empresarial i laboral.

4. Economia i organització d'empreses, Economia i altres matèries optatives del Batxillerat.

Article 3. Finalitats

Aquesta associació no té finalitats lucratives i els seus objectius són els següents:

1. Promoure la difusió de tots els ensenyaments de l'àrea econòmica i contribuir a la millora de la seva qualitat.

2. Fomentar la reflexió i la investigació entorn els temes curriculars i pedagògics relacionats amb l'educació econòmica mitjançant:

a. La divulgació de documentació científica i pedagògica.

b. L'intercanvi d'informació curricular, didàctica o qualsevol altre tipus d'experiència educativa.

c. El desenvolupament de nous mètodes i materials didàctics.

d. La promoció dels contactes professionals entre el professorat a nivell nacional, estatal i internacional.

3. Col·laborar amb les entitats públiques i privades, i en especial amb les administracions educatives, i les associacions preocupades per la difusió i millora de l'educació econòmica, tant en els ensenyaments de caràcter general com en els professionals.

Article 4. Domicili

1. El domicili de l'associació s'estableix provisionalment al Carrer Amèrica, 2 de Daimús (València) codi postal 46710.

2. Es podran establir altres domicilis referents a diferents àmbits geogràfics, que actuaran a nivell de delegacions.


CAPÍTOL II. ELS MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ, ELS DRETS I LES SEVES OBLIGACIONS

Article 5. Socis

1. Podran ser socis actius tots els professors relacionats amb l'àmbit d'actuació d'aquesta associació, ja estiguin en actiu o no.

2. Podran ser socis protectors i socis d'honor les persones físiques o jurídiques que donin suport a l'associació o a les seves finalitats.

Article 6. Drets

1. Són drets dels socis actius:

a. Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.

b. Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva i altres llocs de representació.

c. Participar en les activitats, comissions i grups de treball de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries, i fer ús dels serveis que aquesta pose a la seua disposició.

d. Exposar a l'Assemblea General i a la Junta Directiva propostes d'activitats, aportacions o suggeriments que contribuisquen a millorar el funcionament de l'associació i a assolir les seues finalitats.

e. Rebre informació sobre les activitats i experiències de l'associació.

f. Posseir un exemplar dels estatuts.

2. Els socis protectors i d'honor gaudiran dels mateixos drets que els socis actius, amb les següents excepcions:

a. Podran assistir amb veu però sense vot a les reunions de l'Assemblea General.

b. No podran elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

Article 7. Deures

Són deures dels membres de l'associació:

1. Respectar i complir les normes estatutàries.

2. Complir els acords de l'Assemblea General i les normes que assenyale la Junta Directiva per dur-los a terme.

3. Satisfer puntualment les quotes que s'establisquen.

4. Col·laborar al bon funcionament de l'associació.

Article 8. Baixes

Un soci pot ser donat de baixa de l'associació per alguna de les causes següents:

1. Decisió de la persona interessada, que ho ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva.

2. No satisfer les quotes establertes en un any.

3. Conducta que cause un desprestigi a l'associació, en opinió de la Junta Directiva, prèvia audiència de l'interessat/da.

4. Defunció del soci.

 

TÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN
Capítol III. L'assemblea general

Article 9. Composició

1. L'Assemblea General està formada per tots els socis i és l'òrgan sobirà de l'associació.

2. Tots els socis quedaran subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepin i els presents que s'hagen abstingut de votar.

Article 10. Atribucions

1. L'Assemblea té les atribucions següents:

1. Valorar i aprovar el Pla d'Actuació de la Junta Directiva que permeta assolir les finalitats de l'associació, que ha d'incloure necessàriament l'edició d'un butlletí i la realització d'unes jornades periòdiques.

2. Valorar i, si s'escau, aprovar altres propostes o iniciatives de la Junta Directiva o dels socis.

3. Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, i la Memòria anual d'activitats.

4. Fixar l'import de les quotes que els associats hauran d'aportar.

5. Escollir els membres de la Junta Directiva, destituir-los i substituir-los.

6. Avaluar l'activitat i gestió de la Junta Directiva.

7. Estudiar, si ho sol·licita la Junta Directiva, els informes de les comissions creades.

8. Legitimar els acords que calgui en relació a la representació legal, gestió i defensa dels interessos dels seus membres o de l'associació.

9. Modificar els estatuts de l'associació.

10. Aprovar la baixa d'un associat a proposta de la Junta Directiva d'acord amb l'article 8.3

11. Resoldre els assumptes de caràcter urgent que afectin les finalitats de l'associació.

12. Aprovar la constitució de demarcacions territorials a petició d'un grup de socis interessats i ratificar el vocal que aquests hagin designat a la Junta Directiva.

13. Dissoldre i liquidar l'associació.

2. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 11. Sessions

1. L'Assemblea General és reunirà en sessió ordinària una vegada a l'any.

2. L'Assemblea General és reunirà amb caràcter extraordinari sempre que calga, a requeriment de la Junta Directiva o bé quan ho sol·licite un nombre de membres de l'associació que represente, pel cap baix, un vint per cent de la totalitat; en aquest últim cas, ho farà dins un període no superior a trenta dies.

3. La convocatòria de les assemblees generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, es farà per escrit a cada soci, amb una anticipació mínima de 10 dies. En ella s'especificarà el dia, l'hora i el lloc de la reunió, com també l'ordre del dia. S'inclouran preceptivament en l'ordre del dia les qüestions suscitades per cada grup de treball, sempre que prèviament s'hagen comunicat a la Junta Directiva.

4. Les reunions de l'Assemblea General les presidirà el president de l'associació. Si no hi és, el substituiran, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Actuarà com a secretari qui ocupe el mateix càrrec a la Junta Directiva.

5. El secretari redactarà l'acta de cada reunió amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s'hagen adoptat i el resultat numèric de les votacions.

6. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegirà l'acta de la sessió anterior, a fi que s'aprove o s'esmene. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació hauran d'estar a disposició dels socis al local social.

7. L'Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb l'assistència d'un mínim del 40 per cent dels socis.

8. Quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre dels socis presents. La segona convocatòria s'haurà de fer mitja hora després de la primera i en el mateix lloc, i s'haurà d'haver anunciat amb la primera.

9. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.

10. Els acords es prendran per majoria simple dels vots dels presents.

11. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, el cessament de càrrecs per sanció, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, caldrà un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents, i que representen un almenys un 25% del total del número de socis en primera convocatòria i un 15% del total dels socis en segona convocatòria. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es farà per acord de la majoria relativa dels socis presents. 

Entitats col·laboradores

Bàner

Notícies flash